X
تبلیغات
رایتل
سالمندان اراک ،بیایید با هم به آینده فکرکنیم
مجموعه مقالاتی پیرامون سالمندان آلزایمری
آرشیو
موضوع بندی

 دستورالعمل نحوه پذیرش و کمک مالی به معلولین و سالمندان تاریخ تصویب: شهریور 1372

دستوالعمل اجرایی نحوه پذیرش و کمک مالی به معلولین و سالمندان معلول

فصل اول : کمکهای مستمر
ماده 1- کمک هزینه های آموزشی
ماده 2- کمک هزینه های خدمات آموزشی جدول شماره 1 الف جدول شماره 2ب
ماده 3- کمک هزینه نگهداری معلول و سالمند معلول ( مستمری )
ماده 4- کمک هزینه نگهداری معلول و سالمند معلول در مراکز هیات امنایی ( خیریه ای) و خصوصی جدول شماره 2
ماده 5- کمک هزینه ارزشیابی حرفه ای تا پایان کاریابی و اشتغال و کارورزی جدول شماره 3
ماده 6- کمک هزینه معاش و عائله مندی معلولین و سالمندان معلول جدول شماره 4 فصل دوم : کمک هزینه های غیر مستمر
ماده 7- کمک هزینه های سرمایه کار و ودیعه محل کار معلولین جدول شماره 5
ماده 8- کمک هزینه های وسایل بهداشتی ، پانسمان ، بیمه خدمات درمانی معلولین و سالمندان معلول جدول شماره 6
ماده 9- کمک هزینه های وسایل کمک توانبخشی ، کمک پزشکی ، فنی و ارتوپدی معلولین و سالمندان معلول جدول شماره 7
ماده 10- کمک هزینه های ازدواج ، جهیزیه ، لوازم ضروری زندگی ، ترخیص جدول شماره 8
ماده 11- کمک هزینه های تعمیر منزل مسکونی ، اجاره بها، مناسب سازی منزل مسکونی و ودیعه اجاره بها معلولین و سالمندان معلول ، تعمیر و مناسب سازی محیط کسب جدول شماره 9
ماده 12- کمک هزینه های مقرری ماهیانه مددجویان مراکز شبانه روزی معلولین سازمان ، کمک هزینه کفن و دفن معلولین و سالمندان معلول ، کمک هزینه متفرقه معلولین و سالمندان معلول جدول شماره 10
ماده 13- کمک هزینه های خرید و ساخت منزل مسکونی ، خرید زمین ، خرید موتور سیکلت ، خودرو ، تعمیر موتور سیکلت سه چرخ و خودرو جدول شماره 11
ماده 14- کمک هزینه های ورزشی معلولین جدول شماره 12
ماده 15- آزادگان
ماده 16-خانواده معظم شهدا
ماده 17- چگونگی خرید وسایل کمک توانبخشی و کمک پزشکی
ماده 18- کمیته عالی کمکهای موردی
ماده 19- تشویق و ترغیب معلولین و خانواده آنان
ماده 20- رعایت توزیع عادلانه خدمات چگونگی پرداخت کمک هزینه های دستورالعمل
 
دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1385
نحوه پذیرش و کمک مالی به معلولین و سالمندان


دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1385
بررسی‌ تاثیر تمرین‌ ذهنی‌ بر تعادل‌ سالمندان‌

 

چکیده‌ :

 تمرین‌ ذهنی‌ به‌ معنای  " مرور سمبلیک‌ یک‌ فعالیت‌ فیزیکی‌ بدون‌ ایجاد حرکت‌ عضلانی‌ واضح‌ "  است. مطالعات‌ بسیاری‌ نشان‌ داده‌اند که‌ تمرین‌ ذهنی‌ مشابه‌ تمرین‌ فیزیکی‌ باعث‌ پیشرفت‌ مهارت‌ حرکتی‌ در افراد می‌شود. بنابراین‌ این‌ روش‌ درمانی‌ را می‌توان‌ جهت‌ توان‌ بخشی‌ سالمندان‌ بکار برد. هدف‌ این‌ مطالعه‌ بررسی‌ تاثیر تمرین‌ ذهنی‌ بر یادگیری‌ مهارت‌ حرکتی‌ و تعادل‌ سالمندان‌  است‌.

مواد و روش تحقیق: این‌ پژوهش‌ بر روی‌ 30 نفر از سالمندان‌ سالم‌ بالای‌ 60 سال‌ در دو آسایشگاه‌ سالمندان‌ در شهر تهران‌ (آسایشگاه‌های‌ کهریزک‌ و فرزانگان‌) انجام‌ شد. افراد به‌ صورت‌ تصادفی‌ به‌ دو گروه‌ آزمایش‌ و کنترل‌ تقسیم‌ شدند. تعادل‌ سالمندان‌ در چهار مرحله‌ مقدماتی1  ، قبل‌ از درمان‌ 2 ، پس‌ از درمان‌ 3  و پیگیری‌ 4 ارزیابی‌ گردید. سالمندان‌ در گروه‌ آزمایش‌ به‌ مدت‌ سه‌ هفته‌ به‌ تمرین‌ ذهنی‌ یک‌ مهارت‌ حرکتی‌ و تعادلی‌ به‌ مدت‌ سه‌ هفته‌ پرداختند و گروه‌ کنترل‌ در همان‌ دوره‌ هیچ‌ تمرین‌ خاصی‌ انجام‌ ندادند.

بحث و نتیجه گیری:از نتایج پژوهش می توان چنین نتیجه گرفت که‌ تمرین‌ ذهنی‌ نه‌ تنها روی‌ مهارت‌ اجرا شده‌ به‌ صورت‌ ذهنی‌ موثر بوده‌ است‌، بلکه‌ به‌ صورت‌ معنی‌ داری‌ باعث‌ پیشرفت‌ و بهبود تعادل‌ سالمندان‌ شده‌ است‌

یافته ها: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نمره آزمون های عملکردی بالینی تعالی پس از یک دوره تمرین ذهنی تغییر معنی داری ( افزایش نمره ) داشته است.

مطالعه متن کامل

 

 


دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1385
مسائل و مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی سالمندان منطقة 13 تهران

 

دکتر علیرضا کلدی*, دکتر احمدعلی اکبری کامرانی** ,دکتر مهشید فروغان***

 این تحقیق با عنوان «بررسی مسائل و مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی سال‌مندان منطقة 13 تهران» انجام شده است که در قالب مطالعات نیازسنجی سال‌مندان است. افراد 60 ساله و بیش‌تر 6/6 درصد, (6/4 میلیون نفر) از کل جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند که حدود 000/500  نفر از آنان در تهران زندگی می‌کنند.

هدف از این مطالعه، ارائة تصویری روشن از مشکلات جسمانی، روانی و اجتماعی سال‌مندان در تهران است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. جامعه مطالعه شده، سال‌مندان بالاتر از 60 سال منطقة 13 تهران، و روش جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه بود. پرسش‌نامه‌ها در میان 300 نفر از سال‌مندان مراجعه‌کننده به «فرهنگ‌سرای سال‌مند», «خانة فرهنگ حافظیه» و «پارک پیروزی» توزیع شد و داده‌ها پس از جمع‌آوری با ابزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.

نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 52 درصد جامعه تحت مطالعه مونث, 3/32 درصد بی‌سواد, 3 درصد مجرد هستند. 55 درصد از پاسخ‌گویان دارای مشکلات اقتصادی هستند، 6/25 درصد از آنان مشکل انجام فعالیت‌های روزانه (ADL) دارند، 21 درصد از شرایط جاری زندگی اظهار نارضایتی کرده‌اند، 3/27 درصد بیمه نیستند و 24 درصد دارای نوعی مشکل روانی هستند.

در بحث نیاز سنجی می‌توان اظهار داشت سال‌مندان در تهران به ویژه زنان سال‌مند با مشکلات متعدد جسمانی، اجتماعی و روانی روبه‌رو هستند؛ به طوری‌که این مشکلات بر روی کیفیت زندگی آنان تأثیر می‌گذارد.

این مطالعه نشان داد که برای برطرف کردن انواع مشکلات جسمانی، اجتماعی و روانی و نیز رفع نیازهای سال‌مندان، اقدامات سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده لازم است تا زندگی بهتری برای سال‌مندان عزیز فراهم آید.

مطالعه متن کامل


دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1385
نقش باورهای مذهبی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان

 

چکیده:

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش جهت گیری مذهبی(درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان مقیم مراکز بهزیستی و مقیم جامعه بود.

روش بررسی: روش مطالعه از نوع مطالعات پس رویدادی و همبستگی است که با روش نمونه گیری تصادفی و خوشه ای تعداد 230 آزمودنی از افراد سالمند در مراکز سالمندی تحت پوشش سازمان بهزیستی و مکانهای عمومی(مسجد، پارک) که محل تجمع سالمندان مقیم جامعه است از دو جنس زن و مرد انتخاب و آزمودنیها ابتدا از نظر اختلالات شناختی سرند گردیدند.سپس آزمونهای 28 سوالی سلامت عمومی، افسردگی بک و آزمون نگرش مذهبی آلپورت تکمیل و با استفاده از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و من ویتنی نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج نشان داد بین جهت گیری مذهبی با سلامت روان و افسردگی سالمندان رابطه همبستگی معنادار وجود دارد، بدین معنا که هر چه نمرات جهت گیری مذهبی  به جهت بیرونی افزایش می‌یابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگی بالا می‌رود و هر چه نمرات به سمت جهت گیری مذهب درونی تمایل می‌یابد، نمرات اختلال در سلامت روان و افسردگی  کاهش می‌یابد. همچنین بین سلامت روان، افسردگی و جهت گیری مذهبی سالمندان مقیم و غیر مقیم جامعه تفاوت معنادار وجود دارد. بدین معنا که افراد سالمند مقیم مراکز از جهت گیری مذهبی بیرونی تربرخوردار و  اختلال در سلامت روانی و میزان افسردگی بالاتری را نسبت به گروه  سالمندان مقیم جامعه دارند.

 نتیجه گیری: باور مذهب بیرونی با اختلال در سلامت روان و افسردگی و باور مذهب درونی با سلامت روان رابطه دارند. همچنین اختلال روانی و افسردگی در بین سالمندان مقیم بیشتر از غیرمقیم جامعه است ضمن آنکه سالمندان مقیم دارای نگرش مذهب بیرونی تر هستند.

مطالعه متن کامل

 

 


دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1385
زرد چوبه و تقویت حافظه

مجله ‪ epidemilogy‬: پژوهشگران دریافتند ‪ curcumin‬که در زردچوبه و ادویه کاری یافت می‌شود خواص آنتی‌اکسیدان و ضد التهابی دارد. و حافظه افراد مسن را تقویت می‌کند

پژوهشگران سنگاپوری دریافته‌اند رژیم غذایی حاوی زردچوبه از مغز افراد مسن محافظت می‌کند.

در این مطالعه مصرف بیشتر زردچوبه در افراد مسن با عملکرد بهتری قوای ادراکی در آزمونهای استاندارد مرتبط شناخته شد.

پژوهشگران دریافتند ‪ curcumin‬که در زردچوبه و ادویه کاری یافت می‌شود خواص آنتی‌اکسیدان و ضد التهابی دارد.

مصرف طولانی داروهای ضدالتهابی خطر ابتلا به آلزایمر را کاهش می‌دهند اما روی معده، کبد و کلیه عوارض جانبی برجای می‌گذارند.

در مطالعات آزمایشگاهی نیز تاثیر مفید آنتی اکسیدان‌هایی مانند ویتامین ئی ‪ E‬در محافظت از یاخته‌های عصبی مشاهده شده است، اما جلوگیری از کاهش قوای ادراکی در افرادی که دچار زوال عقل هستند موفقیت زیادی نداشته است.

دکتر تز-پین نگ از دانشگاه ملی سنگاپور و همکارانش ‪ ۱۰۱۰‬فرد سالم آسیایی ‪ ۶۰‬تا ‪ ۹۳‬ساله را در سال ‪ ۲۰۰۳‬بررسی کردند.

از این افراد آزمون استاندارد حافظه ‪ MMSE‬گرفته شد.

بیشتر این افراد گاهی (هر شش ماه یک بار) زردچوبه مصرف می‌کردند. ‪۴۳‬ درصد اغلب (بین هر ماه تا هر روز) زردچوبه مصرف می‌کردند و ‪ ۱۶‬درصد اصلا زردچوبه نمی‌خوردند یا بندرت مصرف می‌کردند.

محققان پس از درنظر گرفتن عواملی که بر نتیجه آزمون تاثیر می‌گذارد دریافتند کسانی که گاهی یا اغلب زردچوبه مصرف می‌کنند در این آزمون نمرات بهتری کسب کردند.

حتی مصرف کم زردچوبه هم تاثیر مثبتی بر عملکرد ادراکی این افراد داشت.

این نخستین باری است که ارتباط مصرف زردچوبه با عملکرد ادراکی در یک مطالعه به اثبات می‌رسد.

زردچوبه در هند مصرف گسترده‌ای دارد. میزان ابتلا به آلزایمر در سالمندان هندی یک چهارم همتایان آمریکایی آنهاست.

زردچوبه به خاطر اثربخشی و بی‌ضرر بودن می‌تواند در پیشگیری از آلزایمر مفید باشد.

این یافته‌ها در شماره اول نوامبر مجله ‪ epidemilogy‬منتشر شده است.

منبع


دوشنبه 29 آبان‌ماه سال 1385
انگور، ضد آرتریت روماتوئید ، ضد روماتیسم و ضد سرطان

 

به گزارش خبرنگار سایت پزشکان بدون مرز ، انگور میوه ای پر انرژی است که در طب سنتی در درمان بیماری هایی مانند آرتریت روماتوئید و روماتیسم کاربرد داشته است.
 انگوربه دلیل داشتن پتاسیم حاوی خاصیت ادرار آوراست و همچنین این میوه به دلیل داشتن آنتی اکسیدان هایی همچون ELLAGIC ACID ضمن کاهش علا‌ئم بیماری التهاب مفاصل , عملکرد مواد سرطانزای بدن را نیز خنثی می کند.
 اسید ELLAGIC حتی در خنثی کردن مواد سرطانزایی در هوای آلوده و ترکیبات مضر موجود در سیگار نیز می تواند موثر باشد , 

 سالمندان به دلیل مشکلا‌ت دندانی و گوارشی مقادیر کمتری میوه و سبزی استفاده می کنند, به این ترتیب مصرف انگور به دلیل داشتن مقادیرکافی پتاسیم و سهولت جویدن در پیشگیری از این مشکلا‌ت و کاهش فشارخون درسالمندان بسیار مناسب است.
متخصصان تغذیه توصیه می‌کنند افراد روزانه یک واحد از میوه مصرفی را به انگور اختصاص دهند .

انگور میوه ای پر انرژی است که در طب سنتی در درمان بیماری هایی مانند آرتریت روماتوئید و روماتیسم کاربرد داشته است.

متخصصان می گویند: میوه انگور به دلیل میزان قندی که دارد میوه‌پرانرژی و به دلیل وجود اسیدی به نام ELLAGIC ACID ضد سرطان است .

منبع


سه‌شنبه 9 آبان‌ماه سال 1385
برنامه ریزی ''صحیح زند گی'' درفرهنگ سرای سالمند

 

گروه اجتماعی: فرهنگسرای سا لمند کارگاه مهندسی ذهن براساس قانون معنویت با موضوع ایجاد برنامه ریزی در زندگی را ویژه بانوان به صورت رایگان بر گزار می کند.

به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی هنری منطقه 13 دراین کارگاه خانم نیلچی زاده استاد دانشگاه به برسی تا ثیر توکل به خداوند متعا ل در ساختن یک زندگی صحیح و سالم می پردارد که با ایجاد تمرکز قلب و فکر برروی واقعیات عالم و دوری از هر آنچه که غیر واقعیت و خرفات است حاصل می گردد.


در کارگاه فوق، به بحث ایجاد فکر و قلبی سلیم و صحیح با عمل کردن به فرامین الهی و پیرو حقیقی اهل بیت شدن پرداخته می شود.


کارگاه مهندسی ذهن براساس قانون معنویت با هدف توجه بیشتر به دستورات و راهنماییهای کتاب آسمانی و کاربرد انها در زندگی روزمره، یکشنبه های هر هفته از ساعت 30/16
15 برگزار می شود.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به نشانی: میدان امام حسین خ 17 شهریور خ خشکبارچی پارک خیام مراجعه نمایند

منبع

 


شنبه 6 آبان‌ماه سال 1385
ضرورت حمایت های ویژه از سالمندان

شهلا محصل

منبع

 در یک کلام سالمندی دوره کمال، پرباری و بلندای زندگی هر انسانی است. جایی برای نفس کشیدن که با انبوهی از تجربه، می توان بر بلندای آن به گذشته، حال و آینده نگریست.
    سالمند را می توان بر بلندای زندگی، انسانی صبور، آرام و با گام هایی ملایم تصور کرد و در همین صبر و ملایمت است که نقش او و تفاوت های عمده اش با دیگران آشکار می شود.
    خردمندی و موشکافی که تجربه و علم به فرد سالمند آموخته است به او توانایی می دهد تا چگونه و چه هنگام و چه رفتاری را داشته باشد و با مسائل چگونه برخورد کند.
    این البته همه آن چیزی نیست که ما از سالمندی می دانیم. در آن سوی دیگر این چهره موقر و آرام، انسانی است که غبار خستگی های زمان را بر خود دارد. کسی که می خواهد فارغ از این هیاهو و شتاب به خود، زندگی، سلامتی و شادی اش بیندیشد، آیا می تواند؟
    این پرسش بزرگی است؟ آیا سالمندان ما می توانند آرام و بی هیاهو، درد خستگی، پیری و سالمندی را آرام کنند؟ آمادگی مراکز درمانی ما برای تسکین آلام و دردهای بازنشستگان و سالمندانمان چه حد است؟
    
    25 درصد سالمندان نیازمند خدمات درمانی
    براساس برآوردهای اولیه در طول یک سال 20 تا 25 درصد سالمندان، نیازمند خدمات درمانی می شوند که این درصد در زنان بیش از مردان است.
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سقوط از بلندی، مسمومیت های دارویی و غذایی، حوادث ترافیکی و سوختگی را به ترتیب بیشترین آسیب هایی اعلام کرده است که سالمندان کشور را تهدید می کند ضمن اینکه بیماری های قلبی و عروقی در سالمندان شهری و بیماری های چشمی در سالمندان روستایی، عمده ترین علل بستری شدن سالمندان در بیمارستان ها اعلام شده است.
    اکنون سؤال این است در چنین شرایط نو و نگران کننده ای، جایگاه سالمندان به ویژه در مراکز درمانی چگونه قابل تعریف است و آیا اساساً به این پرسش با اهمیت، اندیشیده ایم؟
     سازمان تامین اجتماعی حدود سه سال قبل تدابیر ویژه ای را برای تسهیل امور سالمندان در مراکز درمانی این سازمان به مرحله اجرا درآورده که هرچند به دلیل جمعیت جامعه پیوسته در حال تغییر این سازمان، همواره در حال نو و دگرگون شدن بوده است ولی در مجموع از نظر این قشر بازنشسته به جهت ارزش نهادن به این گروه سنی و تغییر نگرش منفی آنان و سایر افراد جامعه گامی مثبت بوده است.
    
    ارزیابی واقع بینانه تر از حمایت های عمومی سالمندان
    برای ارزیابی واقع بینانه از امکانات و حمایت های عمومی درباره بهداشت و سلامت بازنشستگان و سالمندان تامین اجتماعی که برمبنای ضوابط علمی و منطقی به مرحله اجرا درآمده است، به میان برخی افراد متخصص و ذی صلاح و همچنین برخی بازنشستگان تامین اجتماعی رفتیم.
    علی اصغر بیات رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی اسلامشهر معتقد است قوانین حمایت از سالمندان و بازنشستگان درکشور متاسفانه به طور کلی جامع و کامل نیست و بسیاری از مسائل و مشکلات درمانی سالمندان کشور ازجمله بازنشستگان تامین اجتماعی با توجه به بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جامعه نادیده گرفته شده اند.
    وی درباره تدابیر ویژه ای که در مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی برای تسهیل امور سالمندان و بازنشستگان به مرحله اجرا درآمده است، می گوید: بارها صحبت از تدابیر ویژه در مراکز درمانی سازمان برای ارائه تسهیلاتی درباره پذیرش، معاینه و ویزیت خارج از نوبت بازنشستگان و سالمندان در مراکز درمانی در میان بوده است ولی متاسفانه تا به حال دستکم ما در سطح شهرستان اسلامشهر شاهد چنین اتفاقی نبوده ایم.
    این در حالی است که فضل ا... کشاورز محمدی رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی شهریار و شهر قدس با اشاره به وضع برخی قوانین حمایتی سالمندان ازسوی سازمان تامین اجتماعی، می گوید: به کارگیری سازوکارهایی برای حمایت از سالمندان و تبیین نقش، جایگاه و شان و منزلت افراد سالمند در ساختار جامعه بسیار مفید است. هرچند این گونه اقدامات هنوز در مناطق محروم عملیاتی نشده، ولی اجرای آن در شهرهای بزرگ و تداوم آن باز هم جای امیدواری است.
    وی اگرچه از نهادینه کردن طرح پذیرش و معاینه خارج از نوبت بازنشستگان و سالمندان استقبال می کند، ولی در عین حال تصریح می کند: متاسفانه فراهم نبودن امکانات تخصصی قلب و چشم پزشکی که از عمده ترین نیازهای درمانی بازنشستگان و سالمندان در مراکز درمانی است، باعث شده است که اغلب مراکز درمانی که دارای چنین تخصص هایی هستند با انبوه مراجعه کنندگان و شلوغی و ازدحام بیماران مواجه شوند و درنتیجه بازنشستگان پیوسته در مراکز درمانی با دشواری هایی در پذیرش و بستری و ارجاع مواجه هستند.
    
    نهادینه کردن حمایت ویژه سالمندان در مراکز درمانی
    اما آنچه که رئیس کانون بازنشستگان شهریار و شهر قدس از آن به عنوان یک معضل جدی در پذیرش، بستری و ارجاع بازنشستگان و سالمندان در مراکز درمانی یاد می کند، درواقع همان نکته ای است که مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان برای برطرف کردن آن اقداماتی را در سطح این استان به مرحله اجرا درآورده است. دکتر مجید قاهری مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان دراین باره می گوید: کارت های مخصوصی برای پذیرش خارج از نوبت بازنشستگان و سالمندان طراحی و تهیه شده است. ضمن اینکه در واحدهای پذیرش مراکز درمانی سازمان در این استان هم گیشه مخصوصی در نظر گرفته شده است.
    دکتر قاهری تصریح می کند: اگرچه ظرفیت های محدودی برای پذیرش خارج از نوبت بازنشستگان و سالمندان تامین اجتماعی در مراکز درمانی درنظر گرفته شده است، ولی همین ظرفیت های محدود هم نقش بسزایی در ایجاد رضایتمندی مراجعه کنندگان سالمند به مراکز درمانی تامین اجتماعی دارد.
    به گفته مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان، براساس برآوردهای اولیه در سیستم نوبت دهی معمولی به طور متوسط روزانه 15 تا 20 درصد مراجعه کنندگان به مراکز درمانی را سالمندان و بازنشستگان تشکیل می دهند و برهمین اساس، در مراکز درمانی سازمان در سطح این استان تدابیر ویژه ای اتخاذ شده که سالمندان مراجعه کننده خارج از نوبت پذیرش، درمان ودرصورت نیاز بستری شوند.
    دکتر قاهری تاکید می کند: درراستای اجرای این طرح همچنین انجام امور پاراکلینیکی همچون انجام نمونه گیری برای آزمایش ها و تحویل زودتر دارو در مراکز درمانی برای سالمندان و بازنشستگان خارج از نوبت صورت می گیرد. علاوه بر این برای پیشگیری از احساس انزوا و گوشه گیری در سالمندان بستری در مراکز درمانی، تسهیلاتی برای سیستم ملاقات و حضور همراهان بر بالین آنان فراهم شده است.
    
    تکریم سالمندان
    ازسویی دیگر برنامه ای در راستای تکریم ارباب رجوع و حفظ شان و منزلت سالمندان و بازنشستگان و افزایش سطح حمایت های بهداشتی و سلامتی سالمندان در دی کلینیک ابوریحان از دیگر مراکز درمانی تامین اجتماعی به مرحله اجرا درآمده است.
    دکتر علیرضا بشارت، رئیس این مرکز دراین باره می گوید: براساس طرحی که در راستای حفظ منزلت بازنشستگان و به منظور ارائه تسهیلات لازم برای بهره گیری از خدمات درمانی در این مرکز طراحی و اجرا شده است، سالمندانی که در سنین 65 سال و بالاتر قرار دارند در گیشه مخصوصی که به این منظور طراحی شده، پذیرش می شوند و بدون صف و خارج از نوبت تمامی امور درمانی آنها ازجمله ویزیت پزشک، خدمات پاراکلینیکی، آزمایشگاه، دارو و دندانپزشک به صورت یک سیکل مجزا برای این گروه انجام می شود.
    وی همچنین از درنظر گرفتن یک فضای فیزیکی مجزا برای انجام امور درمانی بازنشستگان و سالمندان در آینده نزدیک خبر می دهد و می افزاید: در حال حاضر به دلیل محدودیت جا و فضای فیزیکی، امکان توسعه این چنینی وجود ندارد، ولی ازجمله برنامه های در دست اجرا است که با فراهم شدن فضای مناسب، مکان مجزایی برای انجام امور درمانی بازنشستگان در این مرکز نیز درنظر گرفته شود.
    دکتر بشارت خاطرنشان می کند: در نوبت بعدازظهر نیز گروه های تخصصی و فوق تخصصی به منظور ویزیت و معاینه سالمندان در این نوبت کاری درنظر گرفته شده است.
    به گفته دکتر بشارت، روزانه حدود 200 تا 300 سالمند به این مرکز مراجعه می کنند که براساس مهر سالمندی که بر روی دفترچه های درمانی آنان ثبت شده است، شناسایی می شوند.
    
    
واقعیت های تامین اجتماعی و سالمندی
    ایجاد این فرصت ها و حمایت از سالمندان در سازمان تامین اجتماعی در حالی صورت می گیرد که آمارها نشان می دهند جمعیت سالمند کشور از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی برخوردار نیست.
    براساس این آمارها، درحالی که در سال به ازای هر 11 نفر پرداخت کننده حق بیمه یک مستمری بگیر وجود دارد، در سال 75 این رقم بر هشت به یک رسیده و همچنان این رقم روزبه روز در حال کاهش است.
    این درحالی است که سطح دریافتی ها به نسبت هزینه ها بالاتر نمی رود، پس کل دریافتی از بیمه شدگان که باید به نفع مستمری بگیران (ازجمله سالمندان) مورد استفاده قرار گیرد ، کاهش می یابد.
    در این میان سالمندان به ویژه سالمندان زن که از حقوق اقتصادی، اجتماعی و امنیت کافی برخوردار نیستند، در این فرایند به شدت آسیب می بینند. ازسویی دیگر طی سال های اخیر سرانه مستمری بازنشستگی نسبت به قیمت های جاری و ثابت روبه کاهش گذاشته است، به طوری که دریافتی مستمری بگیران که بیانگر وضعیت سالمندان نیز می باشد، در سال 57 نسبت به سال 60 به حدود یک سوم رسیده که این مورد به زیان اقشار مستمری بگیر و سالمندان بوده است.
    در همین راستا دکتر بشارت رئیس دی کلینیک ابوریحان از برنامه های آتی و در دست اجرای این مرکز برای تسهیل امور درمانی بازنشستگان یاد می کند و می گوید: ما بنا داریم سالمندانی را که قادر به حرکت نیستند، در قالب طرح ویزیت بیماران در منزل تحت پوشش خدماتی درمانی درآوریم.
    دکتر قاهری مدیر درمان استان گیلان هم از اجرای طرح معاینه و ویزیت بیماران بازنشسته در محل کانون های بازنشستگی خبر می دهد و می گوید: براساس این طرح وسایل معاینه پزشکی اولیه ازسوی سازمان به کانون های بازنشستگی در سطح این استان ارائه شده که سالمندان و بازنشستگان می توانند به هنگام مراجعه به این کانون ها خدمات اولیه پزشکی را از پزشکی که در این مراکز مشغول فعالیت است دریافت دارد. ضمن اینکه درصورت نیاز به موارد اورژانسی به مراکز درمانی تخصصی و بیمارستان ها ارجاع می دهد. در هر حال این حمایت ها و تسهیلات برای بازنشستگان و سالمندان تامین اجتماعی در حالی صورت می گیرد که به گفته فرخ ملکوندفرد، سرپرست معاونت فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی از سال 79 تاکنون تعداد بازنشستگان این سازمان دو برابر شده است که این ناشی از بی توجهی به مقوله با اهمیت بیمه های اجتماعی است.
    
    پیری پدیده ای روزافزون
    این در حالی است که دکتر سید مؤید علویان، معاون سلامت وزارت بهداشت هم از رشد پدیده سالمندی در سال های آتی خبر می دهد.
    به گفته وی تحقیقات نشانگر استقرار سالخوردگی جمعیت ایران در سال 1395 و حدود دو برابر شدن این نرخ در 20 سال بعد از استقرار سالخوردگی یعنی سال 1415 است.
    وی تصریح می کند: حدود سه چهارم سالمندان زیرپوشش بیمه های اجتماعی هستند و زنان سالمند ایران در مجموع کمتر از مردان زیرپوشش بیمه های اجتماعی قرار دارند. در هر حال باید توجه داشت ضریب سالمندی یکی از شاخص های جمعیتی مرتبط با سالمندی است که نسبت جمعیت 65 سال و بالاتر را به جمعیت زیر 15 سال به صورت درصد بیان می کند. از این رو به اعتقاد صاحبنظران افزایش این شاخص نشانگر بهبود وضعیت کشور است زیرا حکایت از کاهش میزان مرگ ومیر و باروری و افزایش امید به زندگی دارد.
    * * *
    در هر حال نباید فراموش کرد در کشور ما امید به زندگی در حال افزایش است و با وجودی که کشورمان هم اکنون سهم بالایی از نسل جوان را دارد در آینده نسبت بازنشستگان و کهنسالان در جامعه بیشتر خواهد بود. کارشناسان معتقدند اگر نسل حاضر در راستای توسعه همزمان اجتماعی–اقتصادی و پیشرفت های پزشکی فعال نشود وضع سالمندی در سال های آتی نامناسب تر خواهد شد.
    نتایج تحقیقات جهانی نشان می دهد بیکاری، فقر، بیماری و سالمندی در سال های بعد قوی تر از انفجار بمب، فقرا، نیازمندان، بیماران و سالمندان را تهدید می کند. پس بی تردید باید برنامه ها و قوانین مربوط به حمایت از سالمندان در سطح جوامع توسعه یابد.


شنبه 6 آبان‌ماه سال 1385
خرد کردن قرص‌ها برای بلعیدن آسانتر آنها خطرناک است

کارشناسان هشدار می‌دهند خرد کردن قرص‌ها برای آنکه بلع آنها آسانتر شود می‌تواند برای بیماران خطرناک و حتی مرگبار باشد.

به گزارش خبرگزاری رویترز از لندن، بیماران به ویژه افراد مسن اغلب قرصها را خرد می‌کنند تا راحتتر بتوانند آنها را ببلعند.

اما رهنمودهایی که یک گروه فعال متشکل از داروسازان ، پزشکان و وکلا منتشر کرده‌اند نشان می‌دهد شکستن قرصها می‌تواند باعث آزاد شدن سریعتر مواد داخل دارو شود و واکنشهای مضری ایجاد کند.

اغلب قرصها روکش مخصوصی دارند که دارو را طی یک دوره زمانی معین در بدن آزاد می‌کند که اگر شکسته شوند دارو سریعتر از مدت زمان معین در بدن آزاد می‌شود.

این امر به ویژه در مورد داروهایی مانند مورفین اهمیت خاصی دارد.

داروی متوترکسات ‪ methotrexateنیز که برای آرتریت و سرطان مصرف می‌شود درصورت خرد شدن می‌تواند به دنبال تماس با پوست باعث مرگ سلولها شود.

اگر قرص نیفدیپین ‪ nifedipineداروی فشار خون و آنژین شکسته شود احتمال بروز سرگیجه، سردرد، و افزایش خطر سکته یا حمله قلبی وجود دارد.

شکستن قرص تاموکسیفن که یک داروی هورمونی در مبتلایان به سرطان سینه است نیز مخاطره آمیز است.

براین اساس پزشکانی که شکستن قرصها را به بیماران خود توصیه می‌کنند یا پرستارانی که برای کمک به بیماران این عمل را انجام می‌دهند به علت غفلت قابل تعقیب هستند.

تحقیقات قبلی نشان داده بود ۸۰درصد پرستاران در خانه‌های سالمندان برای کمک به آنها قرصها را خرد می‌کنند.

دیوید رایت استاد داروسازی دانشگاه ایست آنجلیا می‌گوید افشانه، شربت، یا چسب پوستی می‌تواند جایگزین قرص شود.

شکستن قرصها خطر بروز عوارض جانبی را در بیمارانی که دوز بالای دارو باید در مدت طولانی در بدن آزاد شود یا قبل از آنکه دارو اثر کند از بدن دفع می‌شود افزایش می‌دهد.

حتی امکان مرگ بیماران نیز وجود دارد.

از این رو پزشکان قبل از تجویز دارو باید از بیماران خود سوال کنند که آیا بلعیدن قرصها برای آنها مشکل است یا خیر.

اطلاعات بیشتر در نشانی اینترنتی ‪www.swallowingdifficulties.com ارایه شده است.

منبع


دوشنبه 1 آبان‌ماه سال 1385
پرداخت فطریه به مددجویان بهزیستی

 

  هفت هزار پایگاه سازمان بهزیستی مستقر در سراسر کشور آماده دریافت زکات فطریه مومنان روزه‌دار هستند و طبق فتوای علما، روزه‌داران می‌توانند زکات فطریه خود را به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت کنند.

 حجت الاسلام سید مهدی سیدمحمدی معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی گفت: بر اساس فتوای علمای عظام روزه‌داران می‌توانند فطریه خود را به مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی پرداخت کنند.

وی با بیان این مطلب که فطریه‌های جمع آوری شده صرف هزینه معاش، دارو و سایر نیازهای مددجویان بهزیستی می‌شود، گفت: روزه‌داران در سال گذشته 21 میلیارد ریال فطریه به سازمان بهزیستی پرداخت کردند.

معاون مشارکت‌های مردمی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه زکات فطریه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به صورت مستقیم در اختیار مددجویان قرار می‌گیرد، گفت: سازمان بهزیستی به عنوان سازمان تخصصیحمایتی از ایتام و نیازمندان در سراسر کشور آمادگی دریافت زکات فطریه روزه داران را دارد و علاوه بر پایگاه‌های دریافت زکات فطریه، حساب مشارکت های 90190 بانک ملی و حساب ارزی 200237 بانک ملی شعبه حافظ شعبه حافظ سازمان بهزیستی می‌تواند پذیرای زکات فطریه باشد

  لینک خبر

زکات فطره ( فطریه ) برای سال ۱۳۸۶

 


   1       2       3    >>
برای عضویت در خبرنامه این وبلاگ نام کاربری خود در سیستم بلاگ اسکای را وارد کنید
نام کاربری
تعداد بازدیدکنندگان : 249230


Speakeasy Speed Testfa.wikipedia

dahio!

Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها